HALKFAKTORİNG A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE
İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Halk Faktoring Anonim Şirketi (Halk Faktoring) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla hazırlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bu bilgilendirme metni ile amacımız; kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en doğru şekilde bilgilendirmektir.

Halk Faktoring, kişisel verilerinizin Kanuna uygun olarak toplanmasını, saklanmasını, paylaşılmasını ve gizliliğinin sağlanmasını temin etmek amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amacı

Kişisel verileriniz, Halk Faktoring tarafından aşağıda açıklanan kapsamda Kanunun 4. maddesinde belirtilen ilkeler, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde toplanacak ve işlenebilecektir:

Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gibi Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Mali Suçları Araştırma Kurulu, Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, T.C. Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği, Finansal Kurumlar Birliği, Risk Merkezi, Hazine Müsteşarlığı gibi resmi, idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerine uyulması;

Faktoring faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini;

Sözleşmeye dayalı ilişki kapsamında sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğinin yerine getirilebilmesi;

Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca müşterimizi tanımamız konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere mesleğiniz, Şirketimizde işlem yapma amacınız gibi bilgilerinizin kaydedilmesi;

Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması;

Elektronik (Genel Müdürlük Birimleri, Şubeler, internet şubesi, çağrı merkezi gibi diğer tüm hizmet birimleri ve kanalları aracılığıyla) veya kâğıt ortamında gerçekleştirilecek işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi;

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve mevzuat kapsamında aracılık ettiğimiz ürün ve hizmetlerde kullanılması;

İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası;

Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası;

Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması;

Müşteri memnuniyetinin temini ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;

Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası;

Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi;

Şirketimizin hizmet birimleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;

Şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi;

Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetlenmesi ve uygulanması;

İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle ve Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında Şirket hizmet birimlerinde kamera görüntülerinin kaydedilmesi.

Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, Şirketimizin hukuki yükümlülükleri sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., BDDK, SPK, GİB, VDK, TBB, TBB Risk Merkezi, FKB gibi kamu tüzel kişileri ve kurumları, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, T.C. Merkez Bankası ve talep gelmesi halinde ve talep konusu ile sınırlı olarak finansal kuruluşlardan müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili diğer resmi ve idari mercilere 6698 sayılı Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Ayrıca, kişisel verileriniz Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz sözleşmenin ifası amacıyla Şirketimiz uygulamalarının gerektirdiği ölçüde ve mevzuat çerçevesinde, faktoring faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız üçüncü taraflar, işbirliği yapılan kuruluşlar, program ortakları gibi finansal kuruluşlar, bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz, Bankacılık Kanunu madde 73/4’te düzenlenen finansal kuruluşlar, yurtiçi, yurtdışı hizmet birimlerimiz ile paylaşılabilmektedir.

Ayrıca, size daha iyi hizmet verebilmek, yeni ürün ve hizmetlerimizi tanıtabilmek, size özel ürün ve hizmet sunabilmek amacı ile bağlı ortaklıklarımız, iştiraklerimiz ve diğer üçüncü taraflar ile rızanızın bulunması durumunda ve rızanız kapsamında paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplaması ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Halk Faktoring Genel Müdürlüğü, Şubeler,, internet şubesi, mobil veya dijital uygulamalar, sosyal medya, çağrı merkezi, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketler, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, KKB, internet sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, üye işyerleri gibi Şirketimizin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz başta Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu olmak üzere, BDDK düzenlemeleri ve faktoring sektörünü düzenleyen ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere, Şirketimizle yapmış olduğunuz faktoring hizmetleri sözleşmesine, diğer ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine dair aşağıdaki haklarınızı, Şirketimize yapacağınız bir taleple kullanabilirsiniz. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda; Halk Faktoring talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Halk Faktoring tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. Kişisel Verileri koruma Kurulu’nun bu ücretlerde değişiklik yapması halinde, Kurul’un yayımlayacağı ücret tarifesi uygulanacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,
  bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
  Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Halk Faktoring Genel Müdürlüğüne veya şubelerine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.
  E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@halkfaktoring.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz.
  KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı halkfaktoring@hs03.kep.tr adresimize yapabilirsiniz.
  Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Halk Faktoring tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Halk Faktoring kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.